Aktualności

Ruszyła nasza strona !

Cieszymy się, że nas odwiedziłeś! Serdecznie witamy na stronie Naszego Domu!

Zapraszamy do zapoznania się z Nami i poszczególnymi działami naszego serwisu!

Nasza Patronka Św. Urszula Ledóchowska

Urszula Ledóchowska

Receptę na szczęście możemy znaleźć w takich życzeniach: „Dzieci drogie, stara Matka życzy wam szczęścia, bo dla szczęścia stworzeni jesteśmy, a bez szczęścia źle człowiekowi na ziemi.”....

Nasze Logo

logo domu dziecka

"Być dobrym - to życ dla szczęścia innych"

Św. Urszula Ledóchowska

Linki do pomocnych stron

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki

Strona wydawnictwa Prawniczego Lex

Ogolnopolski Portal Domów Dziecka

Wydział polityki społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego


RODO - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, Komorniki 30, 98-345 Mokrsko, reprezentowany przez Dyrektora – Katarzynę Olejnik 2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach jest: Wioleta Płonka, 724 265 950, wiola1707@wp.pl 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są: • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania 10. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

.